Mô tả công việc

1. Tổ chức và kiểm soát công việc của hệ thống Tài chính – Kế toán Tập đoàn

 • Tham mưu cho ban lãnh đạo về chi tiêu, đầu tư, về tài chính, kế toán, thuế, kiểm toán, các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động tài chính của Tập đoàn;
 • Lập kế hoạch tài chính, triển khai và theo dõi các hoạt động tài chính, kiểm soát ngân quỹ;
 • Hoạch định chiến lược tài chính của Tập đoàn;
 • Lập kế hoạch và điều hành hoạt động của Phòng tài chính, Phòng Kế toán Tập đoàn;

2. Tổ chức việc lập các báo cáo tài chính, báo cáo thuế của Tập đoàn

 • Nghiên cứu và nắm vững các quy định của Luật thuế quy định về các hoạt động của Tập đoàn;
 • Lập các báo cáo tài chính và báo cáo thuế chính xác, đầy đủ, đúng hạn, đúng quy định.

3. Tổ chức việc lập các báo cáo quản trị, phân tích hoạt động kinh doanh

 • Đảm bảo rằng các loại tài sản của Tập đoàn được kiểm soát và sử dụng một cách hợp lý và sinh lợi;
 • Xem xét, đánh giá, kiểm tra và phân tích dự báo hoạt động tài chính kế toán của các bộ phận, các hợp đồng, dự án.

4. Kiểm soát và quản trị rủi ro

 • Xác định các rủi ro tài chính và tổ chức triển khai các giải pháp quản trị rủi ro tài chính sau khi được phê duyệt;
 • Đề xuất xử lý các trường hợp không tuân thủ các qui trình/ qui định của Tập đoàn;
 • Theo dõi, phân tích, đánh giá và đưa ra các công cụ quản trị, dự báo rủi ro tài chính.

5. Các công việc khác

 • Xây dựng và triển khai các chỉ tiêu tài chính, kế hoạch tài chính dài hạn, ngắn hạn của Tập đoàn;
 • Phân tích và tham gia thẩm định các dự án đầu tư của Tập đoàn;
 • Phát triển mối quan hệ với hệ thống các ngân hàng, các tổ chức tín dụng và quỹ đầu tư;
 • Báo cáo với Ban lãnh đạo định kỳ, thường xuyên và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ và thường xuyên báo cáo kịp thời khi cần thiết bảo đảm không để hoạt động SXKD không bị đình trệ và thiệt hại.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán - kiểm toán;
 • Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương;
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình với các đối tác;
 • Năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm và chịu được áp lực cao;
 • Có kỹ năng về quản trị nhân sự;
 • Tôn trọng đạo đức nghề nghiệp, có ý thức tuân thủ và ý thức về nguyên tắc bảo mật.
 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Liên hệ

40HRS HN

Mức lương

   2850 - 3070 USD

Địa điểm

   Hà Nội

Ngày hết hạn

   18-07-2017

Tags

   Tài chính, Đầu tư