Mô tả công việc

* Job description:
- Be responsible for all IT systems (Servers, Windows server, Domain system…) and applications in the company.
- Make sure that the company's network infrastructure and IT systems run smoothly, and provide a secure platform for operations
- Be responsible for Users, computers, printers, faxes, switchboard, voice system, TV conference, camera system.
- Monitor and improve the existing infrastructure
- Administrate LAN, WAN, Wireless Router, Firewall, Virtualization System.
- Manage and deploy the company's anti-virus system.
- Establish and implement IT policies, Security System as Superintendent’s requirement.
- Research, propose and implement applications suitable to the conditions, capabilities, and orientations of the company.
- In charge of disaster recovery, backup and recovery processes
- Be the liaison between IT teams, campuses, and other departments
- Put in place processes & procedures to guarantee 99.99% availability of systems including servers, networks, and Internet lines
- Make sure policies and procedures related to IT are put in place and understood from all departments
- Directly report to the president if there are any IT or network system problems in the company.
- Any other tasks as assigned by the president

* Mô Tả Công Việc
- Chịu trách nhiệm về tất cả các hệ thống CNTT (máy chủ, máy chủ Windows, hệ thống Domain ...) và các ứng dụng trong công ty.
- Đảm bảo rằng cơ sở hạ tầng mạng và hệ thống CNTT của công ty hoạt động trơn tru và nền tảng hoạt động an toà
- Chịu trách nhiệm về Người dùng, máy tính, máy in, fax, tổng đài, hệ thống thoại, hội nghị truyền hình, hệ thống camera.
- Theo dõi và cải tiến cơ sở hạ tầng hiện có
- Quản trị LAN, WAN, Bộ định tuyến không dây, Tường lửa, hệ thống ảo hóa.
- Quản lý và triển khai hệ thống chống virus của công ty.
- Thiết lập và thực hiện chính sách CNTT, Hệ thống An ninh theo yêu cầu của Hiệu trưởng.
- Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện các ứng dụng phù hợp với điều kiện, khả năng và định hướng của công ty.
- Phụ trách khôi phục sự cố, các quá trình sao lưu và phục hồi
- Là người liên lạc giữa các đội CNTT, các cơ sở của công ty và các phòng ban khác
- Đưa ra các quy trình và thủ tục để đảm bảo 99,99% hệ thống hoạt động bao gồm máy chủ, mạng, và đường truyền Internet
- Bảo đảm các chính sách và thủ tục liên quan đến CNTT được đưa ra và được thông báo tới tất cả các phòng ban
- Báo cáo trực tiếp cho Hiệu trưởng nếu có bất kỳ vấn đề về hệ thống mạng hoặc công nghệ trong công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng

Yêu cầu công việc

* Job Requirements
- Expected Starting day: Immediately
- University Degree majored in IT
- At least 5 years of experience in IT field
- Experience in all hardware, network/LAN, window server, Database (SQL)
- Experience in IT design for Network/ servers system.
- Having problem-solving skill, management skill
- Had already managed and deployed team of help desk staff across different locations
- Infrastructure expertise (Network & security, server, Security, etc.)
- Good communication skills to work with other departments smoothly
- English skills from Intermediate to Upper Intermediate levels, comfortable in both verbal and writing
- Technical skills required
- Knowledge of IT Equipment and IT inventory management
- Database administration is a plus
- Having the ability to work under high pressure
- Attitude: enthusiastic, active, highly responsible, integrity, honest-minded, sociable and interested in meeting and communicating with people.
- More details will be discussed during the interview

* Yêu Cầu Công Việc
- Có thể bắt đầu làm ngay
- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành CNTT.
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực IT
- Kinh nghiệm trong lĩnh vực phần cứng, mạng / LAN, máy chủ Windows, cơ sở dữ liệu (SQL)
- Kinh nghiệm trong thiết kế IT cho hệ thống mạng / máy chủ.
- Có kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng quản lý
- Đã quản lý và triển khai đội ngũ nhân viên trợ giúp tại các địa điểm khác nhau
- Chuyên môn cơ sở hạ tầng (Bảo mật mạng, Máy chủ, An ninh mạng, v.v ...)
- Có kỹ năng giao tiếp tốt để làm việc với các phòng ban khác
- Kỹ năng tiếng Anh từ Trung Cấp đến Trung cấp Cao cấp, kỹ năng giao tiếp và viết
- Có kiến thức về thiết bị CNTT và quản lý hàng kho thiết bị CNTT
- Hiểu biết về quản lý cơ sở dữ liệu là một lợi thế
- Chịu được áp lực công việc.
- Thái độ: nhiệt tình, chủ động, trách nhiệm cao, chính trực, hòa đồng và thích ngoại giao
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.

  • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
  • Mô tả:

    - Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến qua hệ thống CareerLink, qua email hoặc trực tiếp đến tại công ty.

  • Tên liên hệ: HR Department
  • Địa chỉ: 286 Lanh Binh Thang St., Ward 11,, Quận 11, Hồ Chí Minh, Việt Nam
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt

Liên hệ

HR Department

Mức lương

   Thỏa thuận

Địa điểm

   Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn

   14-07-2018

Tags

   Windows server, Hardware, CNTT, Tiếng Anh, Media